Przejdź do zawartości

bëc

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz


wëmòwa:
znaczenia:
czasnik nieprzechódny

(1.1) jistniec, warac
(1.2) nalôżac w jaczim môlu
(1.3) apartnic jaczim céchã
(1.4) robic jakò chtos; zajëmac czim z zajimnotë
(1.5) bëtnic w czim
(1.6) słëchac do jaczi òrganizacëji

zjinaka:
przëmiôrë:

(1.1) Witro mdze piãtk.
(1.2) Witôj. Jem ju doma.
(1.3) Mark je baro wësoczi.
(1.4) Czë jesce administratorã?
(1.5) Czë wa jesta ju doma?
(1.6) Béł wczora doma ò drëdżi pôłnim?
(1.1) Witro mdze piãtk.
(1.2) Më bądzemë z Kaszëbama.
(1.3) Witôj. Jem ju doma.
(1.4) Mark je baro wësoczi.
(1.5) Më jesmë z Kaszëb.
(1.6) Czë wa jesta ju doma?
(1.7) Czë wë jesce administratorã?
(1.8) Béł të wczora doma ò drëdżi pò pôłnim?
(1.9) Më bëlë w Bëtowie.
(1.10) Òni bëlë kòl nas.
(1.11) Òne bëłë robòcé.

syntaksa:
kòlokacëje:
synonimë:
antonimë:
krewnë:
frazeòlogòwé związczi:
etimòlogijô:
bôczënk: ne słowò brëkùje sã ë nieregùlarno zjinaczô we wnetka wszëtczich jãzëkach
dolmaczënk: