Przejdź do zawartości

Wikisłowôrz:FAQ

Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz

Hewò je zestôwk czãsto zadôwónëch spòdlowich pëtaniów ë òdpòwiesców na témã kaszëbsczi Wikisłowôrza.

Mòżesz téż na starnie: Wikisłowôrz:Pëtania zaczinajków zadac nama jaczé pëtanié, na chtërné jindze grãdo Cë bëło nalezc òdpòwiesc. Mdzemë mielë starã òdpòwiedzec na to nôlepi jak le rozmiejemë.

Òglowé pëtania

[edicëjô]

Co to je Wikisłowôrz?

[edicëjô]

Wikisłowôrz je zbiérnicą internetowëch starnów, chtërné kòżdi internaùta mòże òbzerac ë editowac. Sygnie kliknąc lënk Edicëjô abò Edicëjô tekstu ti starnë abò jaczi jińszi chtëren sugerëje òtemkniãcé òkna edicëji. Wikisłowôrz je jednym z przikładów Wiki.

Jaczi je zgrôw Wikisłowôrza?

[edicëjô]

Ùtwòrzenié darmòwégò słowôrza przez wespółrobòtã wszëtczich dobrowòlników. Wikisłowôrz w zamëszlënkù mô bëc nôwikszim w historëji słowôrzã, chtërnô mdze wiarëwôrtnym ë akùrôtnym zdrojã informacëji. Zdrzë téż: Wikisłowôrz:Ò Wikisłowôrzu

Chto je majicelã Wikisłowôrza?

[edicëjô]

To je richtich zajimné pëtanié. Majicelã serwera, domenë ôs ùstawù starnów je Bomis, Inc. Artikle wikipedistów są pùblikòwóné wedle licencëji GNU FDL ë słëchają materiałóm ôrtu Open Content (Ôpen-zamkłosc). Ni mòże tej rzec, że majicelã artiklów Wikisłowôrza je Bomis.

Chto je òdpòwiedzalny za artikle pùblikòwóné w Wikisłowôrzu?

[edicëjô]

Wszëtczé wikipediscë! Jinaczi mówiącë, je to òdpòwiedzalnota zdrëszënë. Gwësnô wielëna autorów rozwijô różné partë ti ùdbë ë kòżdi mòże zrobic to, co trzimô za pasowné. Nie wëłączającë Ce!

Mòżesz ùzdrzec, chto slédnô pòprôwiał jaczi tekst, przez klikniãcé lënkù Historëjô starnë w dole kòżdégò artikla. Wdôrzë, że jeżle ùzdrzesz zmiłczi w pòslédny aktualny wersëji artikla ë jich nie pòprôwisz, tej bierzesz na se wespółòdpòwiedzalnotã za jich jistnienié! Jeżle nie jes gwës materiału, chtëren pùblikùjesz, dodôj kòmentar na diskùsjowi starnie redagòwónégò przez Ce artikla - do te je nót wëbrac Diskùsëjô z menu z bokù abò z górë starnë. Kòżdô starna mô swòją diskùsjową "pòdstarnã" (gwësno, że diskùsjowé starnë ni mają ju swòjëch "pòdstarnów"), bë ùmożlëwic przediskùtowanié problemë z jińszima wikipedistama. To baro pòmôgô w rëchłim rëmòwanim zmiłków, niedokładnotów ôs nieakùrôtnëch sfòrmùłowaniów ë je wenerowóné przez jińszëch wikipedistów.

Pëtania ò brëkòwanim Wikisłowôrza

[edicëjô]

Chto mòże brëkòwac Wikisłowôrz?

[edicëjô]

Kòżdi ë do te darmôk.

Czë jô mògã cëtowac artikle Wikisłowôrza?

[edicëjô]

Jo, pòd warënkã pòdaniégò zdroju. Dejade, je nót wdôrzëc, że cëtowanié nie òznacziwô przepisëwaniô całich artiklów, a leno jich krótczich wëjimków.

A jeżle jô chcã wëzwëskac całi artikel?

[edicëjô]

Tedë mùszisz gò òbjic licencëją GNU FDL.

Jak mòże nalezc jaczi artikel w Wikisłowôrzu?

[edicëjô]

Brëkùjącë pòle Szëkba, ù górë ë w dole kòżdi starnë. Barżi pòdrobno na: Wikisłowôrz:Szëkba

Pëtania ò bëtnictwie w prôcë Wikisłowôrza

[edicëjô]

Chto mòże bëtnic w pisanim artiklów do Wikisłowôrza

[edicëjô]

Kòżdi chto chce, pod warënkã, że mdze to robił rozëmno ë mdze trzëmôł sã reglów.

Na jaczi ôrt jô mògã wniesc swój dokłôdk?

[edicëjô]

Przez zakładanié nowëch ôs editowanié ju jistniejącëch artiklów, reklamã ë promocëjã ë na wiele jińszëch ôrtów.

Dlôcze jô bë miôł chcec wnosëc swój dokłôdk?

[edicëjô]

Bò jednym z nôprostszëch spòsobów zwëskóniégò wikszi tëlkòscë informacëji z Wikisłowôrza je wpisanié tegò, co sã wié. Czãsto sygnie jedno (leno rozëmné) zdanié, bë kòmù jińszémù zachcało sã rozwic nã témã.

Dze mòże pòdiskùtowac ò Wikisłowôrzu?

[edicëjô]

Nôlepi na starnie Diskùsëjô:Przédnô starna. A jeżle chcesz diskùtowac ò jaczim gwësnym artiklu, to nôlepi na diskùsjowi pòdstarnie tegò prawie artikla.

Zaòstałé pëtania

[edicëjô]

Jak brëkòwac kaszëbsczé nôrodné lëtrë (sztriszczi)?

[edicëjô]

To je dosc skòmplikòwónô problema.

  • Òglowò: to zanôlégô òd òperacjowi systemë Twòjégò kòmpùtra ë òd przezérnika jaczégò Të brëkùjesz.

Driver (czerownô programa) do kaszëbsczi klawiaturë dlô Windows NT4/2000/XP je do zladowaniégò z Kaszëbsczi Wëdowiédny Starnë. Na ti starnie przëczëtôsz téż (blós pò pòlskù) wicy ò pisanim w kòmpùtrach pò kaszëbskù w bùtnowëch dostónkach.

Ni mògã zapisëwac starnów

[edicëjô]

Pëtanié: nie jem w sztãdze zapisëwac starnów (abò starnów wëżi gwësny wiôlgòscë), chòc nie jem zablokòwóny. Króm te, móm bezproblemòwi dopùscënk do internetu. Mogã czëtac starnë, òbzerac òbrôzczi, sélac pòcztã, brëkòwac FTP ëtd.
Òdpòwiesc: Jiwer mòże bëc sprôwką Twòjegò dowòznika internetu, wëslë mù lëst z zapëtanim. Spëtôj gò czë ni mô òn ùstawioné proxy na taczi ôrt, że blokùje wësélanié wikszëch tëlkòsców pòdôwków metodą POST. Jeżle brëkùje òn serwera proxy squid tedë paraméter kònfigùracëji nazéwô sã request_body_max_size. Jeżle pòkazéwô sã jakô informacëjô ò fele, tej wstôw jã całą do lëstu, òsoblëwò tedë, czej zamëkô w se słowò squid.

Móm pëtanié, na chtërné nie jem dostôł òdpòwiescë we FAQ

[edicëjô]

Mòżesz je zadac na starnie Wikisłowôrz:Pëtania zaczinajków, a më gwësno chtos spróbùje Cë òdpòwiedzec.